بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

نارسايي قلبي يكي از شايعترين اخـتلالات قلبي و عروقـي اسـت و بـه عنـوان يـك اخـتلال مــزمن، پــيشرونــده و نــاتوان كننــده مطــرح ميباشد. شيوع و بروز آن با افزايش سـن بـالا مـيرود بـه طـوري كـه در آمريكـا تقريبـاً يـك درصــد افــراد بيــشتر از 50 ســال و حــدود ده درصــد ســالمندان بــالاي 80 ســال مبــتلا بــه نارسـايي…

ادامه مطلب

انفاركتوس قلبي

انفاركتوس قلبي (MI ) هنگامي اتفاق ميافتد كه خونرساني به بخشي از قلب مختل گردد. اين پديده عموما به دليل ترومبوز عروق كرونر قلب به دنبال كنده شدن پلاك اترواسكلروتيك روي ميدهد. كنده شدن پلاك اترواسكلروتيك منجر به اتصال پلاكت، توليد ترومبين و ً متعاقبا تشكيل ترومبوس و انسداد عروق كرونر ميگردد. MI به علت…

ادامه مطلب

سكته قلبي زودرس در والدين با گروه كنترل

در كشورهاي توسعه يافته، مرگ و مير ناشي از بيماريهاي عفوني و سوء تغذيه به طور قابل توجهي كاهش يافته اسـت. در حـال حاضـر بيماريهاي مزمن به خصوص آترواسكلروز، پرفشاريخون و عـوارض آن، به عنوان مهمترين مشكل سلامتي در كشورهاي توسعه نيافته و همچنين كشـورهـاي توسعـه يافته به حسـاب ميآيند . براسـاس برآورد انجام شده…

ادامه مطلب